Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9


поет - пише по-нататък Фослер, точно този, който гласи за неща, които са му духовно безразлични? Дали истинският поет изобщо може и трябва да изрази и представи нещо друго освен собствения си начин на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 възприемане на света, на усещане на животика, на разбиране за действителността? Както "Божествената комедия" е целият всемир "по Дантиевски", така също всемирът по италиански е народният италиански език, по немски - немският език Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на Гьоте във "Фауст". . .

Возможно не трябва и философски да доказваме идентичността на литературната творба и езика"24.

"Не трябва", бихме потвърдили поради факта, че Фослер не може да възприеме никаква друга постановка, освен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 че стилът на едно литературно дело се разкрива чрез стилистичните особености в самото него. В този смисъл лежи основанието стилът да се разглежда като иманентно качество на художественото произведение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 и да не се прилагат към него исторически либо извънтекстови анализи.

^ 4.1.3. ДВЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ КЪМ ЕЗИКА - ДВА ПОДХОДА

Те се извеждат от Фослер:

"Езикът като колективна дейност на духа" е предпоставката да се разбираме помежду Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 си. Езикът аепки 81пс1о е езикът в поткой, езикът, който може да се описва - звуково, речниково, словооб-разувателно и пр. Това е езикът-стандарт, узус от норми. Езикът, разбиран по този начин Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9, е обект на позитивиститс и подходът към него е еволюционен, либо исторически, тоест разглеждат се фактите сами по для себя си като поява, развой, статус, без да се интересува от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 причината, която ги е породила. В същото време, "понеже се чувствуваме индивидуалности, стараем се да говорим на наш собствен език, използуваме индивидуален стил и колкото по-необикновено е това наше чувство, толкова Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 по-смели и оригинални по-нови и по-комплицирани са нашите изрази"25. Конкретно на това противопоставяне, на тази игра на две противни страни се основава езикът - езикът като колективна духовна дейност Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 и езикът като индивидуална, свободна, творческа дейност.

21 Пан там, 1:6 117. " "Естетика" синоним на "стилистика" (бел. создателя).

23 V о ч к 1 е г. К. 5(ио]а х1у1|ч1ус/г,с, 67-68.

24 V о Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 5 > 1 е г,

25 V о 5 а 1 е г,

01е Nа^^опа18р^ас^1еп а15 5(|1е' р. 106. ЗШсИа 81уи&1ус2пе, р. 80.

118

119


Езикът като свободна творческа дейност се възприема от Естетическа гледна точка Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9, либо от гледна точка на стилистиката.

Основна теза на стилистиката е "колкото индивиди - толкова стила"26, а това означава:

- стилът е индивидуално използуване на езика. Следователно създаването на един литературен текст либо литературно произведение е израз Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на индивидуалността, на "духа" на неговия създател.

- стилистичното явление е отклонение, което Шпицер нарича индивидуално-стилистично нарушение на нормата. "Стилът е индивидуален езиков узус (5ргасЬееЬгаисй), това значи, че за всеки Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 индивидум той е различен"27. Когато стилът стане "навик", "маниер" и изрази пасивност, а индивидуалното само започва да се онаследява и да си подражава, изгубва нрав на индивидуален узус. Фослер критикува позитивизма, който разглежда Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 стила на писателя не "доколко е стил", а доколко се доближава до конвенцията"28.

"Истинската, идеалистически ориентираната стилистика трябва да осъзнава непрекъснато двойствената индивидуалност на стила. Трябва да ни посочва как Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 езиковите форми се обуславят: 1) от индивидуалността на артиста; 2) от индивидуалността на неговата интуиция"2*.

Индивидуалността, т. е. индивидуалността на интуицията ("духовния етимон"), се проявява както в езика, така и в сюжета, композицията, светоусещането, което Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 авторът притежава либо проявява, докато създава произведението. Поради това Фослер отбелязва напр., че меж трагедиите на Волтер и романите му зее пропаст. Различното действие на интуицията създава различно по стил творчество, макар и принадлежащо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на един и същи писател. А по такъв начин отпада и необходимостта да се търси връзката меж стил и жанр либо стил и специалното назначение на един текст, т. е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9. неговата функция.

От тези позиции към какво е отворена експресивната стилистика и към какво - затворена?

Тя се реализира единствено като стилистика на индивида-творец, писателя, като стилистика за стила на литратурното произведение, съотнасящо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 се само с духа, който го е създал. И тук идва ред да обърнем внимание, че експресивната стилистика на Фослер и Шпицер не е изолирана от своята немска традиция и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 по-точно от

26 Пак там, с. 66. " Пак там, е. 75.

28 Пак там.

29 Пак там.

120

размислите на Гьоте върху стила, за когото стилът е единствената и неподражаема експресия на индивидуалния начин на преживяване: "Стилът пък почива върху най Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9-дълбоките устои на познанието върху същността на нещата, доколкото ни е дадено да я опоз'-наем във видимите и осезаеми образи... Ние държим да се отдава само на думата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 стил най-високата почит, за да разполагаме с израз, определящ най-високата степен, която изкуството някога е постигало и може някога да постигне. Самото зание на тази степен е вече голямо щастие и да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 се беседва по това с ценителите на изкуството е великодушна наслада"30.

Но за Гьоте стилът е понятие с валористична стойност. Стилът се притежава само от творбата на гения и само гениалната Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 творба има стил. Стилът е мярка и аспект за изразяване на най-високата изява на духа. Той не подлежи на анализ сам по для себя си, той е просто стойност, неповтиромост, неразделност Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 от творбата като такава. В този смисъл връзката меж Гьоте и стилистиката на неоидеалистите може и трябва да се търси най-вече в осмислянето на стила като монистично понятие - неразделимо единство от израз и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 изразявано.

Експресивната стилистика, макар да не откъсва стилистичния анализ от лингвистиката и да обхваща в лингвистични категории интерпретацията на стила, само условно може да бъде отнесена към лингвистичните теории Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 за стила; тя категоризира формалните структури, но ги отнася непосредствено към особеностите на описаната действителност и не дава никакъв отговор на въпроса защо съществуват в даден текст, освен че съществуват от необходимостта да изразят определена Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 психология, култура, социална гледна точка и т. н. В основата на тази позиция се намира неведнъж изтъкваното положение, че отсъствува лингвистичното понятие за "системата" като категория интегрираща формалните структури, които Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 попадат в интерпретацията на стила.

Експресивната стилистика не дава никаква перспектива и за разглеждането на стила като избор на синоними. "В най-дълбоката си същност всеки езиков израз е индивидуално творчество на духа. За Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 изразяването на вътрешната интуиция съществува една единствена форма. Колкото индивиди, толкова стилове"31. Твърдението произлиза всъщност от Кроче: интуицията и експресията като израз са единство. Не се създава най-напред Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 значението, а после съобщението, което го изразява. Възникват едновременно

30 Г ь о т е за литературата и за изкуството. С., 1979. Т. 2. с. 37.

31 V о я & 1 е г, К. $(исИа 81уП51уси1е, р. 66.

121


и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 неотделимо. В известен смисъл Кроче е близък ди формулировката на Хумболт, че езикът е преди всичко творчество, една непрекъснато повтаряща се дейност, за да може артикулиращият се звук да изрази мисълта. Фослер обаче Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 е полностью категоричен: "Няма синоними в един и същи език. . . Латинското Ьес1иш и френското 111 толкова се различават по съдържание, колкото и по форма"32. Затова и поетът не може да избира, той създава Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 само единственото и неповторимото. В този смисъл трябва да разбираме и въпроса на "арбитралността" у Шпицер. "Арбитрално" решение на поета, "арбитрално" използуваният израз означава индивидуално творчески намерения и използуван израз, противопоставящ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 се на обичайното и общоприетото. В тази концепция няма и не може да има място за избор на езиковото средство, което предпоставя вариативност на текста и стилова променливост.

Двамата автори - Фослер и Шпицер Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9- твърдят, че стилът е отклонение от узуса, эталона либо нормата, но би лупило пресилено това тяхно схващане да се приема като перспективно за идеята "стилът с отклонение от нормата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9", развиващо се от съвременната стилистика, защото съвременната стилистика на отклонението отлично отчита дихотомията език : реч, а експресивната стилистика разбира отклонението само като ексклюзивност на творческия дух. Формулировката "Няма нищо в езика, което Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 преди това не е лупило в стила" не имплицира връзката език : реч, (система : текст), а схващането, че елементите, които се отклоняват от нормата, са стилообразуващи и като такива са стимули за развитието и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на езика (езикът като стил).

^ 4.1.4. П. ГИРО ЗА ГЕНЕТИЧНАТА СТИЛИСТИКА НА К. ФОСЛЕР И Л. ШПИЦЕР

Експресивната стилистика се коментира от П. Гиро (както и от други автори) като иманентна либо генетична. Основанията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 му лежат в самата концепция на Фослер и Шпицер: "По Мнението на Шпицер интерпретацията на текста трябва да бъде иманентна, а стилистиката да се оттласква не от някаква преди това приета гледна точка Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9, външна по отношение на произведението, а от даден конкретен текст. Произведението се разглежда от Шпицер като неразделимо цяло, в центъра на което се намира духът на неговия създател. . . Проникването в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 центъра на произведението се осъществява на основата на специфичния детайл, който Шпицер на-

32 Пак там, с. 69.

122

рича стилистична черта и го разбира като своеобразен маниер на писане, отклоняващ се от общоприетата норма. Оттласквайки се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 от това индивидуално нарушение на нормата, изследователят равномерно реконструира цялата му структура"33.

Генетичният способ трябва ясно да се разграничи от романтичния, който интерпретира произведението в плана на отношението към неговия създател Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 - биография, прозаически подробности, преживявания и др. Това е външен подход към текста. Концепцията на Л. Шпицер и К. Фослер е друга. Гиро я изяснява чрез анализ, извършен от Шпицер: Като анализира стила Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на романиста Ш. Л. Филип от началото на XX век, Шпицер отделя една основна стилистична черта - специфически използуване на причинни съюзи а саизс Де, рагсе ^ие, саг, които не изразяват в произведението Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 отношение на причинност, либо го изразяват само във въображението на говорещия: "[Той] обичаше Берта, защото това беше по-изискано, защото беше по-прието и защото това беше негова собствена супруга, която той взе още Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 като момиче. Той я обичаше, защото тя беше порядъчна и тъй като и той изглеждаше порядъчен, и накрая по силата на всички тези причини, поради които буржоата обичат своите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 жени."

Според Шпицер присъствието на тези съюзи отбелязва една специфична стилистична черта, наричана псевдообективна мотивация. Използуването й той обяснява като принципиальна позиция на Ш. Л. Филип: Филип осъзнава, че окръжаващият го свят е разклатен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 и пази само видима справедливост и обективна логика, изразена в текста чрез причинни съюзи. Писателят не се обявява против такая положение на нещата, но го установява с дълбока горест и християнско смирение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9. "Тази смиряваща се неудовлетвореност съставя духовният етимон на произведението" - пише Гиро, тълкувайки интерпретацията на Шпицер. "На следващия етап при анализа Шпицер включва тази позиция на Филип в по-широка система, представяща френското общество Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9... и идва до заключение, че позицията на писателя - това е само отражение на неудовлетвореност и фатализъм"34.

Така създателят на произведението е не писателят, а неговият дух. Стилистичният анализ, според неоидеалистите, при Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 стилистиката само реконструира източниците и стимулите на произведението, неговото значение и генезис.

'" Гиро, П. Рачделм и направления счилисчики и их проблематика - В: Новое о забугорной лингиистике. Т, 9. М., 1980. с. 40. " Пак там, 48-49.

123


Генетичната либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 експресивната стилистика е стилистика на создателя и авторовата интуиция. До средата на века не можем да говорим още за последователно изградени теории на възприема-телска стилистика (не се включва в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 нея и стилистиката на Бали). Тя ще се появи по-късно с развитието на нови идеи извън нея и в нея. От позициите на тази стилистика наивни ще изглеждат някои разсъждения като Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 напр. на Дамасо Алонсо36, последовател и продължител на генетичната стилистика, който се опитва да насочи вниманието и към възприемателя на художественото произведение. Наивни - от гледище на съвременната импресивна стилистика, но от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 гледище на възгледа за интуицията на възприемателя на литературното произведение либо интуитивното възприемане на текста, който има своята проекция в съвременната литературна критика (напр. Р. Барт, Ж. П. Ришар и др.), някои от съжденията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на Алонсо стоят на мястото си и ако тук не ги обсъждаме, е само защото са обърнати с лице към теорията и критиката на литературата, независимо че се свързват със стилистика Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 либо по-точно - конкретно с този тип стилистика, която се определя като "литературна" и чийто първообраз е Лео Шпицер и Фослер. В съчиненията специално на Алонсо литературоведската стилистика, по наше мировоззрение, се явява Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 един вариант на експресивната стилистика, засилващ интуицията като основен способ на зание на литературния текст.

Нека пак хвърлим един поглед върху размислите на Гиро. Той напомня, че генетичната стилистика не е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 отминал етап в развоя на стилистиката, а и днес тя има привърженици чрез приложението на методите на психологическия и социологическия анализ. Защото съвременният вариант на "стилът - това е човекът" закономерно води към Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 типология на стиловете, базирована на психологически и социологически аспекты. Друг е въпросът, че тази модерна стилистика, стремяща се да разработи характерологията и да направи възможна типологията и класификация, борави с интроспекции, опира Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 се на традицонни модели, които са "под съмнение, но с нищо не са се поменяли". Така либо по другому този вид стилистични проучвания са отдалечени от "класическия първообраз" на генетичната стилистика.

^ 4.2. РУСКИТЕ ФОРМАЛИСТИ

4.2.1. ПРЕДМЕТ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9. "ФОРМА" И "СЪДЪРЖАНИЕ"

"Щастлива звезда грее над школи, които са успели да съберат и обхванат самостоятелни и даровити изследвачи. "Руският формализъм" е една такава школа. Всеки от формалистите може да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 се приеме като создатель, чийто индивидуален талант се оглежда в неговото самостоятелно дело и в същото време всички автори като цялост принадлежат на една и само на една и съща изследователска школа"36.

Този изключителен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 парадокс - школата на руските формалисти - просъществува само 15 години (от I Световна война до прага на тридесетилетието).

Както е понятно, руските формалисти са онзи кръг творци - богато надарени изследователи, теоретици, критици, писатели, които през Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 1916 г. се обединяват в "Общество исследования позти-ческого язмка" (ОПОЯЗ) в тогавашния Петроград и дават най-ярка гласност за для себя си чрез първия сборник под название "Поз-тика. Сборник по Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 теории позтического язнка". През 1929 г. излиза последният сборник по поетика. През 1930 г. ОПОЯЗ престава да съществува. Формалистите настъпват в науката и изкуството като радикални критици на съществуващото литературознание и на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 някои направления в литературата, но забележителен е не фактът на противопоставянето сам по для себя си, а на изходната позиция за противопоставянето. В Русия теорията за езика по времето, когато се формира Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 ОПОЯЗ, вече има собствен вид, позиции, завоевания. Тя е свързана с възгледите на Ян Бодуен де Куртене, публикациите на Л. В. Щерба върху функционалните стойности на руските гласни, влиянието на Сосюр, проникнало безпрепятствено в университетите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на Москва и Петроград. Създава се съвсем естествена ситуация новоформиращата се школа да се свърже с идеите на казанско-женевската лингвистика.

"Воскрешение слова"37 - така се нарича онази неголяма статия на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 В. Б. Шкловски, която се приема за н а ч а л о на школата на руските формалисти. В нея не може да се търси програма, но се откриват проблемите, които ще Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 ги занимават: разликата меж тъй нар. поетичен и фактически език, образността на словото и начините, по които тя може да се възкресява и обновява в езика,

" Вж. А 1 о п з о Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9, Г>. Роеяа еяргйЯа. Мас1пс1, 1950 (съдържа преводна поезия и теорегични възгледи върху литературата и стиа.

36 Ме й V е <1 е V, Р. Рогта1ш те1ой и паче; о Ьл геупо8<1. ВеоегаД, 1976, р. XI Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9.

37 Ш к л о в с к и, В. Б. Воскрешение слова. Санкт Петербург (1914).

124

125


въпросът за индивидуалната експресия, за необходимостта от такива формообразувания, които ще обърнат внимание върху для себя Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 си и ще превърнат израза в осезаем за читателя и т. н. Оттук идва и едно ентусиазирано приветствие към новите направления в изкуството и специално към футуризма. "Появиха се на бял свят "импровизирани Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9", новосъздадени думи от футуристите, - пише Шкловски. Те творят нови думи от стари корени (Хлебников, Гуро, Каменски, Гнедов) либо разполовяват думите от рими - както Маяковски, либо начупват неправилно стиха с помощта на ритъма Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9. . . Ражда се ново, живо слово. Старовременските брилянтни думи получават нов блясък. Този нов език е неразбираем, труден и не може да се чете както борсово съобщение. Не е близък дори до Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 родния език; ние твърде много сме се приучили като главно условие за поетически език да изискваме да бъде разбираем. Историята на изкуството ни учи (поне това става твърде често), че езикът на поезията не Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 е разбираем, либо поне наполовина неразбираем. . .

Пътищата на новото изкуство чуть се набелязват. Не теоретиците, а артистите ще тръгнат по тях първи - на чело на другите. И дали тези, които Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 ще сътворят новите форми, ще бъдат футу-ристи, либо пък на други ще бъде това отсъдено, е все едно, творците на утрешната поезия са стъпили на безпогрешен път, оценявайки както трябва Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 старите форми"38.

Разчитането на тези първи прояви на новото мислене от гледна точка на по-късните зрели формулировки на руските формалисти извежда следното:

- езикът на поезията е особен езиков експеримент;

- езикът на поезията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 е длъжен да отстъпва от традицията и да се структурира като език, задържай} вниманието върху для себя си (по-късно Якобсон ще развие това положение във връзка с поетичната функция на езика).

До Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 този момент теория за езика на поезията все още не се е развила. Тръгва се обаче към нея и се върви бързо, защото се установява нова гледна точка към литературното произведение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9. Търси се в него реализация на "система", на сложна структура от елементи, тясно свързани помежду си, чиято стойност се оценява от функционалната им заангажираност в рамките на цялостта. Тази гледна точка отблъсква възгледа на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 неоидеалистите за литературното произведение като експресия на творческата индивидуалност. Трябва да се има предвид още, че структурализмът на

" 8 г Ь I о V/ 1< 1, \У. В. ХУвкггекгеше 51о\уа. - Ь: Коху15ка Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 5гко1а х1у-Н5<у1и. \Уаг8га\уа. 1970, 61-63. (Превод от руския текст на полски език).

126

руската формалистична школа, който сам по для себя си я тегли напред, в известен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 смисъл е по-зрял от структурализма в езикознанието. Това се дължи на обстоятелството, че руските формалисти са безкомпромисни антипсихологисти и техните активни стимули за това се подхранват, както е отбелязано неведнъж, от феномс Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9-нологията на Хусерл и футуризма, отвърнал глава от психологизма още с рождението си.

Откровението на руския формализъм не затруднява никого, който тръгва към въпроса "А какво прави литературата - лите-тура"?

Отговорът е "формата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9".

Въпросът обаче какво е понятието за 'форма' в концепцията на школата вече е по-сложен за изясняване.

Опозитйвното начало на понятието 'форма' не е 'съдържание', както традицията ни влече да мислим Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9, а материалът, субстанцията.

"Материалът" е изходът за конструирането на различни "предмети". "Материалът" в разбирането на формалистите отговаря на "субстанцията" в разбирането на структуралистите.

В. Шкловски пише: "За художника външният свят не е съдържание Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на вида, а материал за вида. Без съмнение литературната творба съдържа редица мисли, но тези мисли не са облечени в художествена форма, а по-скоро това е художествена форма, изградена от мисълта като Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 от материал"39.

При това материалът сам по для себя си в никакъв случай не се противопоставя на формата, той също е "оформен". Материалът е подчиненият елемент на формата, която се намира в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 доминираща позиция чрез конструктивните елементи. Тинянов отбелязва, че основен конструктивен фактор в стиха е ритъмът, а материалът - в широкий смисъл- семантичните групи; в прозата пък - семантичното групиране (фабулата) ще бъде конструктивният Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 фактор, а материалът - ритмичните - в широкий смисъл - елементи на думата.

Задаваме още един въпрос: Каква е тази форма, какво е нейното естество, способно да оформи материала?

Отговорът е най-ясен у Шкловски Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9:

"Литературната творба е чиста форма, не е вещ, не е материал, а отношение меж материали. Като всяко отношение и това има нулево измерение. Поради това напълно безразлична е скалата на произведението. . . Дали са Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 иронични произведенията,

Ш к л о в с к и н, В. Литература и синематограф. Берлин, 1923, 15-16. 127


либо трагични, дали са с ограничена тема, безлична, либо назад - с универсална, дали противопоставят свят със Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 свят, либо котка - с камък - всички са равни помежду си. . . "

"Принципиальна е съществуващата релация"

"Душата на литературното произведение са геометричните дела меж материалите"40.

Следователно: Естеството на формата е в релацията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9; формата - това е мрежа от дела.

А. Вежбицка4! като тръгва от твърдението, че формалистите схващат формата като релация и като противопоставяща се на субстанцията, а не на съдържанието, иска да изведе аналогия с учението Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на Елмслев, да види сходните и противопоставящи се положения и да направи своите заключения за близостта на формалистите с глосематиката. Търсенията и изводите на авторката са аргументирани и постигат своята Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 цел. Нейната цел обаче не съвпада с нашата. Поради това не съвпадат и нашите интерпретации. В същото време обаче искаме да подчертаем, че принципиально се възползуваме от идеята на Вежбицка за сопоставление на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 руските формалисти с Елмслев.

Една задачка, която може да възбуди теорията на Елмслев, е анализът на текста (= процес). Текстът се разглежда като определена цялост, която се поддава на последователен анализ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на класове от единици, докато се стигне до единица, която е неразделима. Кое е принципиально обаче при анализа? - Не самите единици като субстанциална реалност, а съществуващата меж тях релация, установена от вътрешната структура Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на текста, в който самите елементи се схващат като пресечни точки на релациите. Такъв анализ на структурата на текста позволява да се опише не само реалния текст, да и потенциалния, още Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 нереализиран. Като последна цел тази процедура трябва да доведе до изграждане на универсален модел, вземащ под внимание всички теоретични възможности. "Анализът, извършен по този способ от начало до край, ще ни доведе до Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 най-ясния и прост резултат, а също ще хвърли светлина върху целия механизъм на езика, който не е разглеждан от предходните теории - пише Елмслев. - От такава гледна точка лесно ще бъде Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 организирано и подчинението на една дисциплина спрямо друга, съгласно добре обусловлен план, и ще се избегне най-накрая старото несъвърше-

40 Ш к л о в с к и й, В. Розанов, с. 4, 8. Цит. по \У Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 1 е г г Ь ; с 1с а, А. Ко8у.)5ка <г1ю1а рое1уй Ппе^^усгпе) а .;'?гуко2па\у51\уо 51тк1ига1пе. - Ра-пи?*т Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9'1с И1егаск;. ХУагвгаууа е1с. 1965, № 2, р. 453.

41 Вж. \У ; е г г Ь 1 с 1с а, А. Цит. съч., 447-465.

128

но деление на лингвистиката на фонстика, морфология, синтаксис, лексикография и семантика - деление неудовлетво-рително Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 в много дела и в частност кръстосващо едни понятия с друга. Но освен това, ако анализът бъде доведен докрай, ще покаже, че планът на изразяването и планът на съдържанието могат да бъдат изчерпателно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 и непротиворечиво описани като съвършено аналогични по своята структура, така че може да се предвиди идентично определими категории в двата плана. Това представя още едно същностно потвърждение на възгледа, че съдържанието и изразяването Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 трябва да се разглеждат като взаимносвързани и равни във всички дела същности"42.

Как Елмслев представя по-конкретно анализа на текста, т. е. разбиването му на периоди, изречения, изрази, морфеми Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 и т. н. няма да се спираме, защото това е интерпретация, която в варианта стои извън интересите ни. В известен смисъл и авторът не се потапя в конкретизацията на такъв анализ. Той преследва друга Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 основна цел: да докаже, че езикът е не само система от знакове, да и система от елементи, способна да създава либо произвежда знакове. И още: да докаже, че същността на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 езика не се свежда до субстанциални елементи, а до съществуващата меж тях релация (езикът е мрежа от релации). "Не е възможно да се излиза от описанието на субстанцията в качеството й на база Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 за описание на езика. Назад, описанието на субстанцията зависи от описанието на езиковата форма"43.

И по-нататък "Езикът е форма, а това, което лежи извън тази форма и се намира от нея във Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 функционална зависимост, представя извънезикова материя, тъй нар. субстанция"44.

И така:

"Езикът е форма";

- Тази форма е мрежа от зависимости (функционални);

- "Лингвистиката може и трябва да изучава езиковата форма, абстрахирайки се от материала Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9, който може да бъде подчинен на тази форма в два плана"46 - плана на изразяването и плана на съдържанието. "Лингвистиката трябва да види главната си задачка в построяването на наука за изразяването Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 и наука за съдържанието на вътрешна и функционална база"46, като в нея няма да влизат фонетиката като наука за изразяването и семантиката - като

42 Е л ь м с л е в, Л. Пролегоменн Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 к теории язмка. - Новое в лингви-стике. Москва, 1960, 317-318. (Превод на руски език от датски).

43 Пак там, с. 334.

44 Пак там.

45 Пак там, с. 335.

46 Пак там, с. 336.

9 Бълт арсхата стилвстижа до 50-те години на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 XX >.

129


наука за съдържанието. "Такава наука (лингвистиката - б. м. В. П.) лупила би алгебра на езика, оперираща с безименни същности, т. е. произволно названи същности без естествено обозначение (с други думи обозначения Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9, мотивирани чрез отношение към субстанцията)47.

Съпоставяйки Елмслев с концепцията на ОПОЯЗ, аналогията е действително изключителна. В какво по-точно?

В литературното произведение, както и в езика в плана на съдържанието трябва да разграничим два Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 нюанса: субстанция (според руските формалисти, както вече споменахме, "материал") и форма, която организира тази субстанция и конкретно като форма е мрежа от релации, в която е обхванат аморфният материал Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9. "Нужно е решително да подчертаем - пише Елмслев, че "субстанцията" не се противопоставя на понятието функция, а означава едно цяло, което само по себе си е функционално и което по определен начин е съотносително Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 с дадена "форма" точно така, както материалът е съотносителен с езиковата форма"48.

Езикът според Елмслев е форма, в смисъл че е резултат от свързването, от солидарността на формата на съдържанието с формата на изразяването Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 ("експресията"), а това означава - ре- . лациите, които съществуват в текста. Така е и с руските формалисти. Тях също ги интересува не само формата на съдържанието, а така също - и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 преди всичко - "формата на експре-. сията" (т. е. плана на израза).

За Елмслев е принципиальна формата като отношение меж;

елементите в текста, т. е. като експресия, за формалистите :

също интересът е насочен не само към Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 формата на съдържанието, . а и към формата на изразяването - '"експресията". Поради това ^ формалистите преди композицията и строежа на литературната 1 творба, тоест - формата на съдържанието, поставят энтузиазма., си към формата на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 изразяването, "формата на експресия" (плана| на израза). Чрез формата материалът се организира в плана над съдържанието и в плана на израза. И конкретно това двойствено раз-| биране на понятието за материала - като представена либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 изразена действителност и като език - е аналогично на тезата на| Елмслев, че благодарение на формата на съдържанието и фор<| мата на изразяването и само благодарение на тях съществуват] съответно субстанция Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на съдържанието и субстанция на изразя* ването.

Тук обаче следва да обърнем внимание, че Елмслев различава субстанция от материал (макар и непоследователно). Материалът е "неоформеният" материал, а субстанцията е "формираният" материал, материалът, съществуващ във Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 форма, чрез форма. "Субстанцията зависи от формата в такава степен, че съществува изключително благодарение на нея и в никакъв случай няма независимо съществувание"49; "Материалът съществува предварително като бесформенна маса. . . Всеки език прокарва своята Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 граница в аморфната "маса на мисълта", по различен начин ги разполага и изделя различни фактори. . . Това прилича на шепа пясък, който приема съвършено различни форми, либо на облака, който всяка минутка изменя Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 очертанията си в очите на Хамлет. Подобно на пясъка, който може да приема различни форми и на облака, който отново и отново изменя своите очертания, приема различна форма либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 различна структура в различните езици и изследвания от нас материал. . . Материалът всеки път е субстанция за нова форма и не може да съществува по друг начин, освен като субстанция за една либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 друга форма.

По такъв начин в лингвистическото съдържание, в неговия процес, ние установихме специфична форма, форма на съдържанието, която е независима и произволна по отношение на материала и го формира в субстанция Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на съдържанието^.

Каква е постановката у формалистите?

Двете понятия 'материал' и 'субстанция' не се разграничават в Елмслевски смисъл. Те се означават само с понятието 'материал', но това понятие покрива и понятието 'субстанция Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9' у Елмслев, тоест материал, който не е извън формата и може да се разбира само като "конструиран", "структуриран". Ейхенбаум, който проследява еволюцията в основните идеи и понятия на формалистите, по повод книгата на Ю Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9. Тинянов "Неувязка стихотворного язнка" ("Академия", 1924), пише:

"Меж общите проблеми на поетиката, повдигнати заново и осветлени по нов начин в книгата, голямо и основно значение има проблемът за разбирането на "материала Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9". В практиката обикновено това понятие се противопоставя на понятието "форма", което е довеждало до факта, че и двете са изгубвали нещо от значението си като са замествували единствено старото словесно противопоставяне "форма Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9" и съдържание". В действителност, както вече казах, понятието "форма" в устата на формалистите получава пълното си значение и точно поради това се покрива с

47 Пак там.

48 Пак там, с. 337.

" Пак там, с. 308. 50 Пак там, 309-310.

130

131


понятието Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 произведение на изкуството като цялост, не изисквайки никакви противопоставяния, освен на форма от друг род, непри-тежаваща художествено значение. Тинянов обръща внимание на това, че материалът на изкуството на словото не е целен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 и еднозначен, "че един елемент може да бъде изтъкнат за сметка на други, във връзка с което останалите подлежат на деформация, а понякога добиват роля на неутрален реквизит. Оттук изводът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9:

"Понятието "материал" не съществува извън границите на формата - и то е също формално; не е правилно да се смесва с из-вънструктурни елементи"51.

Ако анализът на формата се приеме като предмет Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 на изследването, а предметът се разграничи от материала, тъй като материалът може да послужи като изходна точка за конструиране на различни "предмети", то достигаме до гледната точка на изомор-физма либо паралелизма Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 в структурата на фоничната страна (тъй нар. план на израза) и семантичната страна (тъй нар. план на съдържанието). Идеята за изоморфизма е прокарана последователно от Брик до Якобсон. Понятието 'изоморфизъм' не е изразено експлицитно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 у нито един от тях, но един от най-блестящите им анализи почиват конкретно на тезата за изоморфизма в езика.

И така в глосематиката, както е понятно, термините план на съдържанието (соп Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 91еп) и план на изразяването (ехргезаюп) почива конкретно на тезата за изоморфизма в езика.

За разлика от Сосюр, който схваща езиковият символ като символ на "нещо", либо форма, която се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 отнася към определено съдържание, глосематиката приема знака като цялост, възникнала от свързаността на формата и съдържанието. Идеята на Елмслев е изключителна конкретно в това, че както в израза, така и в съдържанието Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 се различава субстанция и форма. Поради това, както вече изтъкнахме, анализът за глосемантиците трябва да се извърши от два зрителни ъгъла, либо да се представи в два плана - план на израза и план на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 съдържанието. А двата плана изграждат една цялост. "Съдържанието и изразяването трябва да се разглеждат като взаимосвързани и равни във всяко отношение същности"52. Според Елмслев категориите, изразени в единния план,, се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 9 дефинират полностью идентично както категориите в другия план. Конкретно на тази база намира място изоморфизмът (комутацията - също) и нашата възможност да представим анализите на руските формалисти, почиващи на тази мысль. В статията напр.


istoriya-vozniknoveniya-stanovleniya-i-razvitiya-proforientacii.html
istoriya-vozniknoveniya-uchebnoj-disciplini-vvedenie-v-organizacionnuyu-psihologiya.html
istoriya-vozniknoveniya-yuridicheskih-klinik-associaciya-yuristov-rossii-vserossijskaya-zaochnaya-konferenciya-po-rasprostraneniyu.html